วิธีสร้างคลาสไดรเวอร์ใน java


ตอบ 1:

คลาสอ็อบเจ็กต์มีอยู่ใน java.langpackage ทุกคลาสใน Java มาจากคลาส Object โดยตรงหรือโดยอ้อม ถ้าคลาสไม่ขยายคลาสอื่นแสดงว่าคลาสย่อยโดยตรงของอ็อบเจ็กต์และถ้าขยายคลาสอื่นก็จะเป็นคลาสที่ได้รับทางอ้อม ดังนั้นเมธอดคลาส Object จึงพร้อมใช้งานสำหรับคลาส Java ทั้งหมด ดังนั้นคลาสอ็อบเจ็กต์จึงทำหน้าที่เป็นรูทของลำดับชั้นการสืบทอดในโปรแกรม Java ใด ๆ