พูดถูกต้องตามกฎหมายอะไรคือความแตกต่างระหว่างการละเลยและความประมาท?


ตอบ 1:

การละเลยคือการกระทำที่ไม่สามารถดูแลคนที่คุณมีหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะเช่นหน้าที่ของผู้ปกครองในการจัดหาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาศัยได้สำหรับลูกของพวกเขา

ความประมาทเลินเล่อเป็นความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายใด ๆ ที่คุณมีต่อผู้อื่นเช่นหน้าที่ในการใช้งานรถยนต์ด้วยความระมัดระวังตามสมควร