ความแตกต่างระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามกลูออนคืออะไร?


ตอบ 1:

แบบจำลองมาตรฐานทางฟิสิกส์ในปัจจุบันพิจารณาว่ามีกำลังพื้นฐานสี่ประการในธรรมชาติ: แม่เหล็กไฟฟ้า, นิวเคลียร์แรง, นิวเคลียร์อ่อนและแรงโน้มถ่วง

กลูออนเป็นตัวส่งกำลังของกำลังแรงนิวเคลียร์ เช่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นแตกต่างจากสนามกลูออนของคุณเหมือนกับสนามโน้มถ่วงเป็นต้น